ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 – Offerte – Bestelling

De aanwijzingen vermeld in onze offertes, catalogus, prospectussen of tarieven, van om het even welke aard, worden door ons gegeven zonder enige verbintenis.

De bestelling verbindt de koper voor een termijn van één maand; deze kan enkel na schriftelijk akkoord van onze vennootschap herroepen worden tijdens deze termijn; daarna zal de koper onze vennootschap moeten verwittigen van zijn wil zijn bestelling te herroepen.

De bestelling bindt ons pas nadat wij onze uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Artikel 2 – Levering – Modaliteiten

De levering van onze artikelen geschiedt franco aan huis naarlang de voorwaarden die in onze geldende catalogus worden beschreven.

Het verzenden van de goederen gebeurt op eigen risico van de bestemmeling; het is aan deze laatste alle voorbehoud te maken tegenover de transportondernemers. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft de schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de transportondernemingen en hun personeel aan eigendom van de koper of aan de koper zelf en zijn personeel.

Geen enkele vertraging veroorzaakt tijdens deze verzendingen laat de koper toe de uitvoering van zijn verplichtingen uit te stellen. Wij behouden ons het recht voor om kleinere bestellingen via onze groothandelaars te leveren.

Artikel 3 – Levering – Termijn

Behalve in geval van overmacht vangt de leveringstermijn aan op het moment van de aanvaarding van de bestelling door onze vennootschap of op het door de partijen overeengekomen moment.

Hij wordt slechts als indicatie gegeven en zijn overschrijding kan geen verantwoordelijkheid van onze vennootschap meebrengen: de koper ziet af van de mogelijkheid van contract-ontbinding of van schadevergoeding op grond hiervan.

Zou de overschrijding meer dan twee maanden bedragen, dan zal de koper gerechtigd zijn de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Hij heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4 – Aanvaarding

De aanvaarding van de goederen gebeurt op het ogenblik van de levering ter domicilie van de koper binnen de 8 dagen.

Zou de levering door het feit van de koper niet kunnen doorgaan of wanneer de levering niet franco aan huis gebeurt, dan worden de goederen in onze lokalen ter beschikking van de koper gesteld voor aanvaarding binnen de acht dagen na de verzendingsdatum of de afgifte van de factuur of de zendingnota, deze laatsten gelden als bewijs van de terbeschikkingstelling.

De klachten gebeuren per aangetekende brief, binnen de 8 dagen ; het stilzwijgen van de koper gedurende deze periode geldt als aanvaarding zonder voorbehoud en maakt alle klachten niet–ontvankelijk voor alle zichtbare gebreken, goederen die niet conform zijn of ontbreken.

Geen klacht zal aanvaard worden wat eventuele klantenopmerkingen betreft wanneer ze steunen op een vergissing vastgesteld nadat de drukproef en/of werktekening goedgekeurd werden en het product conform is.

In geval van gegronde klacht, binnen de vereiste termijn, zijn wij alleen gehouden de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van om het even welke schadevergoeding.

In tegenstelling, voor de goederen die niet zijn opgenomen in onze catalogi of folders, en uitdrukkelijk besteld zijn ten voordele van de koper, zal de levering aan laatstgenoemde gelden zonder dat de kwaliteit of het nut van de goederen kan betwist worden.

Artikel 5 – Terugname goederen

De goederen die overeenkomstig met de bestelling worden verzonden, zullen noch teruggenomen, noch geruild worden.

Artikel 6 – Waarborg

De gegeven waarborg betreft slechts de waarborg voor verborgen gebreken..

De koper moet zijn klachten laten gelden binnen de 3 maanden van de levering of van de terbeschikkingstelling in de zin van artikel 4 van de huidige verkoopsvoorwaarden.

Hij moet zijn klachten laten gelden, per aangetekende brief, binnen de 15 dagen van de ontdekking van het gebrek, het bewijs van het verborgen gebrek leveren en onze vennootschap de mogelijkheid laten de werkelijkheid ervan te controleren. In geval van gegronde klacht, binnen de vereiste termijn, zal onze vennootschap gehouden zijn enkel de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van om het even welke schadevergoeding.

Artikel 7 – De gevallen van overmacht

Naargelang zij een tijdelijk of blijvend beletsel vormen voor de uitvoering van de overeenkomst, hebben zij tot gevolg dat onze verbintenissen hetzij opgeschort, hetzij geannuleerd worden en ontheffen ons volledig van enige aansprakelijkheid.

Mocht de overmacht langer dan 1 maand duren, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder schadevergoeding te ontbinden.

Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheden buiten onze wil die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en onder andere in geval van oorlog, brand, watersnood, transportbelemmeringen, ijs en andere ongunstige weersomstandigheden, ziekten en door de overheid genomen maatregelen, met name import-en-export, bevoorradingsmoeilijkheden van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigheden met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie wij een en ander betrekken, al dan niet algemene staking, lock-out, sociale moeilijkheden, opstanden, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in ons bedrijf, een en ander met inbegrip van omstandigheden die te wijten zijn aan ons personeel.

Artikel 8 – Prijs

Onze prijzen zijn deze geldig op de dag van de bestelling.

Wij behouden ons het recht ze te veranderen zonder voorafgaande verwittiging, tot de dag van de levering in geval van verandering van onze tarieven, te wijten aan wijzigingen van de lonen, sociale lasten of andere oorzaken die onafhankelijk zijn van onze wil.

Zijn daarenboven ten laste van de koper, de BTW, de transportkosten, -verzekering, de eventuele innings-en-agiokosten, Fostplus en eventuele milieubijdrage.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

Behoudens tegenstrijdig beding vermeld op de factuur, zal de betaling gebeuren binnen de 30 dagen, vanaf factuurdatum.

Elke laattijdige betaling staat ons toe een retentierecht uit te oefenen op alle elementen eigendom van de koper geplaatst of gelaten in ons bezit.

Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlsinterest van 15% per jaar toegepast worden.

Als het bedrag van de factuur niet betaald is binnen de 8 dagen na ingebrekestelling, per aangetekende brief, zal het bedrag van onze factuur verhoogd worden met 15% met een minimum van € 40 als forfaitaire som voor het dekken van de bijkomende kosten veroorzaakt door deze vertraging.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat de koper de verkoopsprijs en de verkoopskosten volledig betaald heeft.

Artikel 11 – Voorwaarden van herverkoop

De koper kan, behoudens schriftelijk akkoord van onze vennootschap, enkel onze goederen te koop aanbieden of verkopen in onze eigen verpakking, noch onze goederen, gratis of niet, samen met andere artikelen of diensten, te koop aanbieden, behalve in de gevallen die de wet toestaat.

Artikel 12 – Aansprakelijkheidsontheffingen

Elke ontheffing van aansprakelijkheid voorzien in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden omvat elke fout, hierbij inbegrepen de zware fout, maar niet diefstal.

Artikel 13 – Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden al onze aanbiedingen en leveringen gedaan in overeenstemming met deze algemene voorwaarden die prevaleren boven de algemene of specifieke voorwaarden, al dan niet gedrukt door de koper. De koper wordt verondersteld afstand te doen van het beroep op zijn eigen voorwaarden door het bestelformulier te ondertekenen.

Artikel 14 – Toepasselijke wetgeving

De verhoudingen tussen de koper en de verkoper zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen.

Artikel 15 – Bevoegdheid

Alle geschillen tussen de partijen, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Doornik. Onze firma behoudt zich het recht voor om de woonplaats en/of de huidige zetel van de aankoper in aanmerking te nemen.